Kruimelpad

Milieu & verantwoordelijkheid

Duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen is voor ons een langetermijnsuccesfactor en een innovatiedriver. Daarom zetten we ons ervoor in om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en de bescherming van ons milieu te waarborgen. Het gaat erom het juiste evenwicht te vinden tussen mens, milieu en bedrijfsbelangen. 
 

Milieubescherming

Want alleen wie economisch juist onderneemt, kan ecologisch en sociaal verantwoord handelen. Het is onze doelstelling om optimale productkwaliteit te combineren met doeltreffende milieubescherming en maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid. Ook bij het introduceren van nieuwe productieprocessen en procestechnologieën, evenals bij alle andere investeringen, letten we altijd op het milieuaspect en passen we consequent hernieuwbare grondstoffen toe die een efficiënte energievoorziening waarborgen. JULABO gebruikt uitsluitend materialen die voldoen aan de wettelijke eisen van de EG-richtlijn "RoHS". 
 

F-gas-verordening

De huidige EU-verordening inzake fluorerende broeikasgassen is sinds 2015 van kracht. Deze verordening voorziet in een geleidelijke verlaging tot aan 2030 van op de markt toegepaste hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen. 

De F-gas-verordening is leidend ter controle van installaties, die bepaalde broeikasgasinducerende fluorkoolwaterstoffen (Hfk's) als koelmiddelen bevatten. De verordening bepaalt dat installaties, zoals airconditioning- en koelapparatuur en brandblussystemen met bepaalde gassen, regelmatig door gecertificeerd personeel op dichtheid gecontroleerd en geregistreerd moeten worden. Voor deze F-gassen wordt de belasting van het milieu bepaald aan de hand van het ozonafbrekend potentieel ODP (Ozone Depletion Potential) en het aardopwarmend vermogen GWP (Global Warming Potential).

Vanaf 2020 geldt de volgende fase van de F-gas verordening. Temperatuurregelapparaten worden dan geclassificeerd als vaste koelsystemen en mogen een GWP van maximaal 2500 hebben. Dit betekent dat er nieuwe eisen gelden met betrekking tot de inspectie- en documentatieplicht. Op dit moment voldoen alle JULABO-apparaten aan de richtlijnen van de F-gas-verordening en dragen zo actief bij aan een toekomstbestendige temperatuurregeling. 

Blatt wächst in einer Glühbirne

F-gas-verordening brochure

Verantwoording

Naast prestaties zijn enthousiasme en authenticiteit de belangrijkste pijlers van de bedrijfswaarden van JULABO. In ons dagelijks werk betekent authenticiteit dat we verantwoord handelen, dat we de wet-en regelgeving naleven en dat we vastberaden actie ondernemen tegen elke overtreding van wetten en intern beleid.

Gedrags code

De beginselen die zijn opgenomen in de gedragscode van de ZVEI ([officieel geregistreerde] centrale vereniging op het gebied van de elektrotechniek- en elektronica-sector), zoals de afwijzing van corruptie en kinderarbeid, de naleving van bepaalde arbeidsnormen, eerlijke concurrentie en milieuverantwoordelijkheid gelden voor alle businessunits van JULABO GmbH wereldwijd.

De gedragscode beschrijft als richtlijn van de branche van de ZVEI, wat dit in het bijzonder met betrekking tot arbeidsomstandigheden, sociale en ecologische verdraagzaamheid evenals transparantie, betrouwbare samenwerking en dialoog betekent.

JULABO GmbH onderneemt alle geschikte en redelijke inspanningen, om de in deze gedragscode beschreven basisprincipes en waarden voortdurend om te zetten en toe te passen.

ZVEI-VDMA Code of Conduct 01/2022 - DE
Dutch
PDF - 296.49 KB

Downloaden

ZVEI-VDMA Code of Conduct 01/2022 - EN
Dutch
PDF - 296.26 KB

Downloaden