Kruimelpad

Milieu & verantwoordelijkheid

Open Milieubescherming configuratie-instellingen
Duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen is voor ons een langetermijnsuccesfactor en een innovatiedriver. Daarom zetten we ons ervoor in om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en de bescherming van ons milieu te waarborgen. Het gaat erom het juiste evenwicht te vinden tussen mens, milieu en bedrijfsbelangen. 

Duurzaamheid bij JULABO

JULABO handelt toekomstgericht en dus ecologisch. Dit wordt al zichtbaar op de daken van onze hoofdvestiging in Seelbach: sinds eind 2007 produceren wij met behulp van onze fotovoltaïsche installatie elektrische stroom voor de teruglevering aan het net. Hierdoor besparen alle verbruikers van deze stroom in totaal 62 ton CO2 per jaar. JULABO zelf haalt zijn elektrische energie voor 100% uit ecologische bronnen.
 
JULABO vernieuwt stapsgewijs zijn wagenpark voor personenauto's – naar elektrische of hybride voertuigen. Bovendien zijn tot nu toe 14 laadstations voor elektrische voertuigen in gebruik genomen. Binnen ons personeelsbestand hebben we veel enthousiaste medewerkers die van beweging houden en deelnemen aan ons Jobrad-programma en zo hun persoonlijke CO2-uitstoot verlagen. En zelfs het transport van onze producten houden we rekening met ecologische aspecten: al bij de verpakking en bij de daaropvolgende verzending.
 
Natuurlijk hebben we een groot deel van onze impact op het milieu tijdens de productie van onze producten. Hier maken we gebruik van moderne en milieuvriendelijke productieprocessen en -technologieën om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Andere investeringen en aankopen worden ook beoordeeld op hun milieu-impact. We werken voortdurend aan het verbeteren van onze efficiëntie in het gebruik van grondstoffen. Dit betreft naast productiematerialen ook het zuinige gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water.
 
Sinds 2021 hebben we een bronzen medaille gekregen in de duurzaamheidsscore van EcoVadis. Dit is niet alleen een erkenning voor onze duurzaamheid ten opzichte van het milieu, maar ook voor onze prestaties op het gebied van arbeids- en mensenrechten en ethiek.

F-gas-verordening

De huidige EU-verordening inzake fluorerende broeikasgassen is sinds 2015 van kracht. Deze verordening voorziet in een geleidelijke verlaging tot aan 2030 van op de markt toegepaste hoeveelheden fluorkoolwaterstoffen. 

De F-gas-verordening is leidend ter controle van installaties, die bepaalde broeikasgasinducerende fluorkoolwaterstoffen (Hfk's) als koelmiddelen bevatten. De verordening bepaalt dat installaties, zoals airconditioning- en koelapparatuur en brandblussystemen met bepaalde gassen, regelmatig door gecertificeerd personeel op dichtheid gecontroleerd en geregistreerd moeten worden. Voor deze F-gassen wordt de belasting van het milieu bepaald aan de hand van het ozonafbrekend potentieel ODP (Ozone Depletion Potential) en het aardopwarmend vermogen GWP (Global Warming Potential).

Vanaf 2020 geldt de volgende fase van de F-gas verordening. Temperatuurregelapparaten worden dan geclassificeerd als vaste koelsystemen en mogen een GWP van maximaal 2500 hebben. Dit betekent dat er nieuwe eisen gelden met betrekking tot de inspectie- en documentatieplicht. Op dit moment voldoen alle JULABO-apparaten aan de richtlijnen van de F-gas-verordening en dragen zo actief bij aan een toekomstbestendige temperatuurregeling. 

F Gas Regulation
Brochure
Dutch
PDF 443.83 KB

Verantwoording

Naast prestaties zijn enthousiasme en authenticiteit de belangrijkste pijlers van de bedrijfswaarden van JULABO. In ons dagelijks werk betekent authenticiteit dat we verantwoord handelen, dat we de wet-en regelgeving naleven en dat we vastberaden actie ondernemen tegen elke overtreding van wetten en intern beleid.

Gedrags code

De beginselen die zijn opgenomen in de gedragscode van de ZVEI ([officieel geregistreerde] centrale vereniging op het gebied van de elektrotechniek- en elektronica-sector), zoals de afwijzing van corruptie en kinderarbeid, de naleving van bepaalde arbeidsnormen, eerlijke concurrentie en milieuverantwoordelijkheid gelden voor alle businessunits van JULABO GmbH wereldwijd.

De gedragscode beschrijft als richtlijn van de branche van de ZVEI, wat dit in het bijzonder met betrekking tot arbeidsomstandigheden, sociale en ecologische verdraagzaamheid evenals transparantie, betrouwbare samenwerking en dialoog betekent.

JULABO GmbH onderneemt alle geschikte en redelijke inspanningen, om de in deze gedragscode beschreven basisprincipes en waarden voortdurend om te zetten en toe te passen.
 

ZVEI Code of Conduct
 
English
PDF 1.25 MB